Приложение №6 към бел. под линия №23

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л.83-84
Учредителен договор за създаване на Търговско-кредитна банка

^