Приложение №5 към бел. под линия №21

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 77-79

Протокол №1 от учредителното събрание на Първа инвестиционна банка АД с приложение списък на акционерите записали кации на приносител без право на глас в капитала на банката

^