Приложение №4 към бел. под линия №20

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 75-76
Решение №278 от заседанието на УС на БНБ, провело се на 1 октомври 1993 година от 9 часа

^