Приложение №26 към бел. под линия №43

Източник: Личен архив

Доклад за извършената работа от комисията, назначена със заповед Р-13/оп.05.94 г.

^