Приложение №13 към бел. под линия №30

Източник: Личен архивЗаповед №122 от 12.05.1994 г. на проф. Емил Лозанов, с която се делегира на Георги Нико­лов правото да упражнява правата на председателя на КТ при уреждане на възникналите спорове в комплекса

^