Приложение №11 към бел. под линия №28

Източник: Личен архивДопълнително споразумение към договор за управление с Изпълнителния Директор на Еднолично акционерно дружество с едностепенна система за управление - "Слънчев бряг" АД между Димитър Бонгалов (председател на съвета на директорите) и Георги Томов Кръстев (изпълнителен директор) за следното: доверителят определя на Изпълнителния директор допълнително месечно възнаграждение в размер на 20 000 лева, служещи като база за осигурителни вноски за всички осигурителни случаи

^