Приложение №29 към бел. под линия №41

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 123Справка относно размера на цесият и извършваните плащания към 20.06.95 г. от "Кремиковци" АД към "Мултигруп"

^