Приложение №26 към бел. под линия №37

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 130Писмо от Министерски съвет до Димитър Калистратов, изпълнителен директор на "Химко" ЕАД относно искане на "Химко" ЕАД - Враца за отмяна на цесионен договор на "Булгаргаз" ЕАД с "Кредитна банка" и "Дисконтова къща"

^