Приложение №24 към бел. под линия №34

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 124-127


Писмо от изпълнителния директор на "Химко" ЕАД Димитър Калистратов до Народното събрание на Република България от 6.X.1994 г.

^