Приложение №23 към бел. под линия №33

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 131Писмо от Министъра на финансите Стоян Александров до "Булгаргаз" ЕАД от 14.10.1994 г.

^