Приложение №22 към бел. под линия №32

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 105-108


Становище от Зорница Стамболийска - член на Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД относно внесения в Съвета на директорите проектодоговор за прехвърляне на вземания (цесия)

^