Приложение №21 към бел. под линия №31

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 176-183


Договор за даване вместо изпълнение по ч.65, ал.3 от Закона за задълженията и договорите между "Кредитна банка" АД и "Дисконтова къща" ЕООД от една страна и "Химко" ЕАД от друга страна

^