Приложение №20 към бел. под линия №30

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 91-92
Извлечение от Протокол №64 от заседанието на Министерския съвет на 1 август 1994 година

^