Приложение №19 към бел. под линия №29

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 102-104

Становище от отдел "Икономическа и социална политика" относно проект на договор между "Булгаргаз" ЕАД и Кредитна банка АД и Дисконтова къща ЕООД за прехвърляне задълженията на "Кремиковци" ЕАД и "Химко" ЕАД 

^