Приложение №18 към бел. под линия №28

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 89-90
Докладна записка от Кирил Цочев - заместник-председател на Министерския съвет и министър на търговията

^