Приложение №17 към бел. под линия №27

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 87-88
Докладна записка от Христо Тотев - Министър на териториалното развитие и строителството

^