Приложение №16 към бел. под линия №26

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 70-71
Становище от Министъра на финансите Стоян Александров относно Договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 28.05.1994 г., между ТД "Булгаргаз" АД от една страна и "Кредитна банка" АД и "Дисконтова къща" ЕООД от друга страна

^