Приложение №15 към бел. под линия №25

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 114Писмо от Христо Тотев, Министър на териториалното развитие, жилищната политика и строителство до Никита Шервашидзе, Председател на Комитета по енергетика от 20.VI.1994 г.

^