Приложение №14 към бел. под линия №23

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 112-113
Писмо до Министър Христо Тотев - Министерство за териториално развитие, жилищна политика и строителство от Никита Шервашидзе, Председател на Комитета по енергетика относно указания по прилагането на Наредба №1 за провеждане на търгове в строителството (ДВ, бр.5 от 19 януари 1993 г.)

^