Приложение №13 към бел. под линия №22

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 111Писмо до Ангел Попов, изпълнителен директор на "Булгарлизинг" АД от Никита Шервашидзе, Председател на Комитета по енергетика

^