Приложение №12 към бел. под линия №21

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 109-110
Предложение на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ А. Попов до председателя на КЕ Никита Шервашидзе, в което се иска договорите по строителството на газопроводи, с които Мултигруп иска да покрие своите задължения по цесионния договор, да бъдат сключвани без търг и конкурс.

^