Приложение №11 към бел. под линия №20

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 79-81

Докладна записка от Илия Павлов - Президент на "Мултигруп България" АД Холдинг, относно протоколно решение №53, т.18 от 23.06.1994 г. на Министерския съвет на Република България

^