Приложение №10 към бел. под линия №19

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 72-78









Становище на Предедателя на Комитета по Енергетика (Никита Шервашидзе), съгласувано с "Булгаргаз" ЕАД до професор Любен Беров, министър-председател на Република България, относно  т.4 от неговата заповед № Р-20 от 29.06.1994 г.

^