Приложение №8 към бел. под линия №17

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 26-27
Заповед № Р-20 от 29 юни 1994 г. за изпълнение решенията на Министерския съвет по Протокол №53 от 23 юни 1994 г., т.18

^