Приложение №7 към бел. под линия №10

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 174-176

Договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 28 май 1994 г. между ТД "Булгаргаз" ЕАД и "Кредитна банка" АД

^