Приложение №6 към бел. под линия №9

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 173



Становище на Комитета по енергетика във връзка с предложеният проектодоговор от страна на "Кредитна банка" АД и "Дисконтова къща" ЕООД, касаещ прехвърляне на вземания (цесия)

^