Приложение №5 към бел. под линия №8

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 141-142
Становище на Комитета по енергетика във връзка с постъпило писмо от Кредитна банка - АД с изходящ №851 от 19.05.1994 г.

^