Приложение №4 към бел. под линия №7

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 139-140
Предложение от "Кредитна банка" АД относно уреждане на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД към "Кремиковци" и "Химко" АД

^