Приложение №3 към бел. под линия №6

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 138Писмо от "Дисконтова къща" ЕООД до "Химко" ЕАД относно поемането на задълженията на "Химко" ЕАД към "Булгаргаз"

^