Приложение №2 към бел. под линия №5

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 136-137
Писмо с изходящ №28.7.68 от 19.05.1994 г. от "Дисконтова къща" ЕООД до "Химко" ЕАД

^