Приложение №1 към бел. под линия №4

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1417, л. 135Писмо от "Химекспорт", София до "Мултигруп" от 09.05.1994 г.

^