Приложение №1 към бел. под линия №4

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1064Справка относно разсрочване и отсрочване на държавните вземания

^