Приложение №3 към бел. под линия №20

Източник: Личен архивЗаповед №92 на Министерски съвет от 22.07.1992 г. за командироване на Константин Мишев в Република Македония.

^