Приложение №5

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1047, л. 110Списък на основните фирми, рефинансирали сделки чрез фондация „Сапио”.

^