Приложение №4

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1047, л. 105-109Акт за данъчна проверка на фондация „Сапио” от 1992 г. с констатация за видовете данъци, които дължи към държавния бюджет, възлизащи общо на над 336 млн. лева.

^