Приложение №3

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1047, л. 74-75
Справка на Столично данъчно управление към Министерството на финансите относно: Задълженията на фондация „Сапио” към държавния бюджет.

^