Приложение №2

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1047, л. 69Писмо на председателя на фондация „Сапио” Ясен Златков до министъра на финансите Иван Костов, с което моли по изключение да разреши договорените стоки да бъдат внесени по стария режим

^