Приложение №1

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1047, л. 68Писмо на Министерството на финансите до фондация „Сапио”, подписано от министъра на финансите Иван Костов, в което е посочено, че фондацията не следва да внася държавни и местни данъци, такси и мита

^