Приложение №2

Източник: Архив на Националната следствена служба
Извадки от ревизионния акт на Българската външнотърговска банка, извършена от Банков надзор на БНБ през 1993 г., в частта, засягаща финансовите операции на ДЗУ.

^