Приложение №11 към бел. под линия №26

Източник: Личен архивДокладна записка от Гинка Иванова Стоева - счетоводител във ФСО

^