Приложение №5 към бел. под линия №8

Източник: ЦДА, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 380
Решение "Б" №12 на Политбюро на ЦК на БКП от 28.XII.1968 г.

^