Приложение №4 към бел. под линия №7

Източник: ЦДА, ф. 1"Б", оп. 64, а.е. 375

Решение "Б" №7 на Политбюро на ЦК на БКП от 24.VI.1968 г.

^