Приложение №3 към бел. под линия №6

Източник: ЦДА, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 336

РЕШЕНИЕ "Б" №11 на Политбюро на ЦК на БКП от 19.VIII.1965 г.

^