Приложение №2 към бел. под линия №5

Източник: ЦДА, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 294

Проткол "Б" №2 на заседанието на Политбюро на ЦК на БКП от 25.I.1962 г.

^