Приложение №1 към бел. под линия №4

Източник: ЦДА, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 291

Препис от решение "Б" №15 на Политбюро на ЦК на БКП от 2 декември 1961 г.

^